शिव उवाच -
देहो देवालयो देवी जीवो देव: सदाशिव:। त्यजेद्ज्ञान निर्माल्यं सोहं भावेन पुजयेत॥
जीवो शिव: शिवो जीव: सजीव: केवल शिव:। पाशबद्धो स्मृतो जीवा पाशमुक्तो सदाशिव:॥